Chú thích ảnh
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đổi mới giáo dục. 

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá, một trong những kết quả nổi bật sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 là tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng xã hội và người dân về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo xu thế của thời đại và gìn giữ truyền thống khuyến học, khuyến tài, tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Đặc biệt, giáo dục và đào tạo thành phố đã có sự chuyển biến về chất, trong đó có nhiều mô hình mới tiếp cận sáng tạo mang tính đột phá; hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng giáo dục thông minh, giáo dục mở phục vụ cho xã hội học tập suốt đời ngày càng được chú tâm; xây dựng và phát triển đồng bộ về quy mô, cơ cấu hợp lý trong giáo dục, chú trọng đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học; đưa giáo dục đào tạo thành phố tiệm cận giáo dục tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới thông qua việc phát triển giáo dục thông minh, giáo dục ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn quốc tế.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thành phố tiếp tục thực hiện định hướng xây dựng Thành phố thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo; trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiệm cận trình độ quốc tế, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập như Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo là của toàn xã hội, trong đó nhận thức, ý thức và trách nhiệm hành động của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị đóng vai trò then chốt. Do đó, các cấp, ngành thành phố cần tiếp tục tăng cường truyền thông, quán triệt sâu rộng để các tầng lớp nhân dân, tổ chức ngoài hệ thống, tổ chức có liên quan tiếp tục quan tâm cùng với hệ thống chính trị trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xứng tầm với thành phố văn minh, hiện đại. Nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền phải cụ thể hơn nữa bằng các cơ chế, chính sách cho giáo dục; cùng với đầu tư của Nhà nước, các cấp, ngành phải huy động sức mạnh toàn xã hội để chăm lo, phát triển giáo dục thông qua việc vận dụng tối đa chủ trương, chính sách, cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị ngành Giáo dục thành phố tiếp đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng là coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, bám sát chương trình giáo dục phổ thông đổi mới nhằm phát triển phẩm chất, năng lực; chuyển biến dần nhận thức từ việc học để lấy bằng sang học để tinh thông nghề nghiệp, thực hiện mạnh mẽ chủ trương phân luồng học sinh; nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Thành phố đã và đang thực hiện chủ trương xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ngành Giáo dục thành phố cần tiếp tục xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để đầu tư và chuẩn hóa việc giáo dục đạo đức, văn hóa trong trường học.

Bí thư Thành ủy chia sẻ, một trong những vấn đề mà lãnh đạo Thành phố luôn quan tâm, trăn trở là chăm lo cho đội ngũ thầy, cô giáo để thu hút được người giỏi, người tài, có tâm huyết với nghề sư phạm; bồi dưỡng nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của nhà giáo. Đó là nhiệm vụ có tính then chốt trong giáo dục và đào tạo, vì thế ngành cần tiếp tục nghiên cứu và đề xuất lãnh đạo Thành phố các cơ chế, chính sách để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo. Trong tiến trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trước hết, ngành đổi mới tư duy, phương pháp, cách tiếp cận và đến từ sự sẵn sàng thay đổi của đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô giáo, tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, trung thực, không hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88