Triển khai Thông báo số 6287/TB-TCHQ ngày 07/12/2023 của Tổng cục Hải quan về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu tại điểm 1 Công văn số 11764/BTC-VP ngày 31/10/2023, mới đây, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, về thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện nghiêm thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính, Quyết định số 3577/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan có liên quan;

Chỉ cho phép thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu lưu giữ xăng dầu xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tại các kho xăng dầu đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ.

Thứ hai, về công tác quản lý, giám sát xăng dầu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan thông qua phần mềm quản lý hàng hóa xuất nhập tồn, thiết bị đo mức bồn bể tự động, hệ thống camera giám sát, Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ cụ thể các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý kho xăng dầu trực thuộc thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, tập trung vào các nội dung: Công tác quản lý, giám sát thông qua phần mềm quản lý hàng hóa xuất nhập tồn; công tác quản lý, giám sát thông qua hệ thống thiết bị đo mức bồn bể tự động; công tác quản lý, giám sát thông qua hệ thống camera giám sát.

Trong đó, đáng chú ý, trường hợp phần mềm quản lý hàng hóa xuất nhập tồn không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để thực hiện thu hồi/tạm dừng Quyết định xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định.

Trường hợp có chênh lệch về số lượng thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC.

Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất thiết bị đo mức bồn bể tự động về khả năng kết nối để có thể giám sát theo thời gian thực quá trình bơm hàng từ phương tiện vận tải vào kho hoặc ngược lại.

Trường hợp thiết bị đo mức bồn bể tự động không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để thực hiện thu hồi/tạm dừng Quyết định xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định.

Rà soát hệ thống camera lắp đặt tại kho xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng phải đảm bảo đáp ứng về điều kiện kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan để cơ quan hải quan có thể thường xuyên quan sát được khu vực cổng, cửa, bồn bể, cầu cảng trong kho xăng dầu (bao gồm tên phương tiện, biển số/số hiệu phương tiện, số hiệu IMO vận chuyển xăng dầu ra, vào kho); Có thể kết xuất được hình ảnh phương tiện vận chuyển xăng dầu ra, vào kho được lưu trữ trên Hệ thống camera trong thời hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP.

Trường hợp có thay đổi thông tin địa chỉ đường dẫn, tên hoặc mật khẩu truy cập hệ thống camera tại kho xăng dầu thì kịp thời có văn bản thông báo thông tin thay đổi và gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan).

Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hệ thống camera về khả năng kết nối để có thể giám sát trực tuyến qua mạng, khả năng kết xuất dữ liệu hình ảnh lưu trữ, khả năng quan sát tại khu vực cổng, cửa, bồn bể, cầu cảng có đảm bảo công tác theo dõi, giám sát hay kiểm tra, đối chiếu với thông tin tên phương tiện, biển số/số hiệu phương tiện, số hiệu IMO vận chuyển xăng dầu ra, vào kho theo khai báo của thương nhân và yêu cầu của cơ quan hải quan.

Trường hợp hệ thống camera giám sát không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để thực hiện thu hồi/tạm dừng Quyết định xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định.

Chủ động phối hợp và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng (Công an, cơ quan Thuế, Quản lý thị trường…) về doanh nghiệp, thủ đoạn, hàng hóa có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, gian lận thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88