(Xây dựng) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh vừa ký ban hành Văn bản số 16/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Lạng Sơn: Tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng
Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan rà soát các dự án, tham mưu tốt công tác kiểm tra, giám sát dự án đầu tư xây dựng năm 2024. Trong đó, tập trung kiểm tra tiến độ, việc giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 và các dự án chuyển tiếp đang triển khai thực hiện cùng một số công trình dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm áp dụng trong thiết kế, thi công các công trình xây dựng cho các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn. Theo đó, thực hiện nghiêm Công văn số 133/UBND-KT ngày 11/02/2023 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư có giải pháp thực hiện quyết liệt và dứt điểm các thủ tục về thu hồi đất, nghiên cứu đổi mới phương pháp thực hiện nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân và các tổ chức bị thu hồi đất. Đồng thời, thực hiện công tác giám sát đầu tư trên địa bàn và giám sát cộng đồng thường xuyên, liên tục hơn.

Đối với các huyện Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định là địa bàn thực hiện Hợp phần 3 – Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn – Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, phải có báo cáo hàng tháng, quý về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, kịp thời đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền.

Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án, thường xuyên bám sát, đôn đốc nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các điều, khoản cụ thể tại hợp đồng đã ký kết; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; có biện pháp tổ chức thi công khoa học, hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và kịp thời giải ngân thanh toán, thu hồi tạm ứng theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win